Our social:

Latest Post

Monday, March 23, 2015

RELATIONSHIPS (వావివరసలు)


English Word
Telugu Meaning (తెలుగు అర్థము )
Aunt
పిన్ని, మేనత్త
Brother
సోదరుడు
Brother in law
బావ, బావమరిది
Daughter
పుత్రిక
Daughter in law
కోడలు
Father
తండ్రి
Father in law
మామ
Grand Father
తాత
Grand Mother
అమ్మమ్మ, నానమ్మ
Grand son
మనుమడు
Grand daughter
మనుమరాలు
Husband
భర్త
Mother
తల్లి
Mother in law
అత్త
Nephew
మేనల్లుడు
Niece
మేనకోడలు
Son
పుత్రుడు
Son in law
అల్లుడు
Sister
సోదరి
Sister in law
వదిన
Wife
భార్య
Visit http://www.Myguru.co.nr

Saturday, February 28, 2015

Names of Birds ( పక్షుల పేర్లు )

English Word
తెలుగు అర్థము
Crow
కాకి
Duck
బాతు
Eagle
గ్రద్ద
Owl
గుడ్ల గూబ
Parrot
చిలుక
Peacock
నెమలి
Pigeon
పావురము
Sparrow
పిచ్చుక
Vulture
రాబందు
Bat
గబ్బిలం
Cock
కోడిపుంజు
Crane
కొంగ
Cukoo
కోయిల
Hen
కోడిపెట్ట
Hawk
డేగ
Swan
హంస
Turkey
సిమకోడి
Ostrich
నిప్పు కోడి

Vocabulary with useful words with Examples in Telugu Meanings (వర్డ్స్ అండ్ ఉదాహరణలు తెలుగులో )Part – B:
  1. About :గురించి, చుట్టూ, మీద, దగ్గరలో, షుమారు.
Examples:
a) about her – ఆమె గురించి,
b) about 7O’ Clock- షుమారు 7 గంటలకు.
c) about the room – గది అంతటా [The books are lying about the room]
d) about the field – స్థలం చుట్టూ [He put a fence about the field]
e) about to go – వెళ్ళ బోవు.
2. Above – పైగా, పైన, అధికమైన,
Examples:
a)      above your Head – నీ తల పై భాగంలో .
3) According to –  ఆ ప్రకారము
He acted according to my instructions అతడు నా సూచనల ప్రకారము నటించాడు.
4) Across –  గుండా, ద్వారా, అడ్డముగా
across the street- వీధికి అడ్డముగా
5)After –తర్వాత, పిదప వెనుక, వెంబడి
a) after 6 O’ Clock – 6 గంటల తర్వాత .
b) after eating-తిన్న పిమ్మట, తిన్న తరువాత .
c) there after –అటు పైన
d) here after –యిక పిమ్మట, యిక పైనా.
e) after you –నీ తర్వాత
6) Against-వ్యతిరేకముగా, విరుద్ధముగా, ఎదురుగా
a) against the door – గుమ్మానికి ఎదురుగా
b) against the law- చట్టానికి విరుద్ధముగా
7) Along – వెంట, కూడా, గుండా
a) along with them- వారితో కలిసి
b) along the road-దారివెంట
8) Amid (st)- మధ్య, నడుమ ( amidst the trees)
9) Among (st) – మధ్య, నడుమ, లో (among the leaders)
10) Around- చుట్టూ, అన్నివైపుల  (around the house)

Most Commonly used English Spoken Words With Telugu Meanings (ఎక్కువగా మాట్లాడే ఇంగ్లీష్ పదాలకు తెలుగులో అర్థలు)

English Vocabulary
Part- A

Word
Meaning ( తెలుగులో )
I
నేను
Me
నన్ను, నాకు
Mine
నాది
My
నా యొక్క , నా
Myself
నన్నే
We
మేము, మనము
Us
మమ్ము, మనలను  
Our
మా యొక్క, మా, మన యొక్క, మన  
Ours
మాది, మనది, మావి, మనవి
Ourselves
మేమే, మనమే, మమ్మే, మనలనే
You
నీవు, మీరు
Your
నీ యొక్క,  మీ యొక్క
Yours
మీది, మీవి, నీది, నివి, మిమ్ములనే
Yourself
నీవే, నిన్నే, మీరే
Yourselves
మిమ్మల్నే
He
అతడు
Him
అతనిని
His
అతనియొక్క
Himself
అతనే
She
ఆమే
Her
ఆమెను, ఆమెయొక్క
Hers
ఆమెది
Herself
ఆమే
It
ఇది,అది, దాన్ని, దీన్ని.
Its
దాని యొక్క, దీని యొక్క
Itself
అదే, ఇదే, దాన్నే, దీన్నే
They
అవి, వారు
Them
వారిని, వాటిని
Their
వారియొక్క, వాటియొక్క
Theirs
వారిదీ, వాటిది
Themselves
వారే
Who
ఏవరు, ఎవడు  
What
ఏది, ఏమి
Which
ఏది
Whom
ఎవరిని
Whose
ఎవరి యొక్క
This
ఇది
That
అది
These
యివి, వీరు
Those
అవి, వారు.


Saturday, September 13, 2014

Prepositions (in, on, at, to)Prepositions (in, on, at, to)


                    Rules for Prepositions IN, ON, AT, TO

Basic Rules

 A.  AT a time
 B.  ON a day
 C.  IN a month (season, year, decade, century)

 D.  AT an address
 E.  ON a street
 F.  IN an area (neighborhood, town, borough, state, country, continent, ocean,
     the world, the solar system, the universe)

               20 Special Rules for Prepositions IN, ON, AT, TO

 1.  look AT and listen TO
 2.  TO with verbs of desire, necessity, expectation
     love TO, like TO, hate TO, want TO, need TO, have TO, hope TO, expect TO
 3.  AT night
     IN the morning, IN the afternoon, IN the evening
 4.  ON transportation
     ON the bus, ON the train, ON the subway, ON a plane, ON a jet, ON a ship,
     ON a bicycle, ON a motorcycle, ON a surfboard, ON a skateboard
     BUT
     IN a car, IN a taxi, IN a small boat, IN an elevator, IN a helicopter
 5.  AT an intersection (where two streets cross)
     AT Broadway and 42nd Street, AT Fifth Avenue and 34th Street
 6.  ON an island, ON a farm, ON a college campus, ON earth, ON a planet
 7.  expressions that mean sometimes use different prepositions:
     from time TO time, ON occasion, once IN a while
 8.  IN a park, IN a yard, AT a playground
 9.  ON anything flat
     ON a plate, ON the wall, ON the floor, ON a shelf, ON the blackboard,
     ON a table, ON a desk, ON the stove, ON your face, a hat ON your head
10.  IN a room or anything smaller
     IN the closet, IN a drawer, IN a cup, IN a bowl, IN a glass, IN your
     mouth, ideas IN your head, a look IN your eye, a ribbon IN your hair
11.  TO when moving from point A TO point B
     go TO school, drive TO work, take a trip TO Boston, take your kids TO
     school, fly TO London, walk TO the library, bring your dog TO the vet
12.  ON a/an [adjective] morning, afternoon, evening, night, day
     ON a cold afternoon, ON a sunny morning, ON a rainy evening,
     ON a Saturday night, ON a spring day, ON a special night
13.  ON vacation, ON the weekend, ON a trip, ON a picnic, ON your break,
     ON a leave of absence, ON your lunch hour
14.  IN the water swimming (or drowning), ON the water boating
15.  AT the beach (the whole place), lie ON the beach (=ON the sand), play IN the sand
16.  ON anything like a line
     ON the coast, stand ON line, ON the border, ON the side, ON a team/committee
17.  ON forms of communication
     ON TV, ON the radio, ON the phone, ON the fax machine, ON the computer, ON
     a disk, ON a CD, ON a hard drive, ON a channel, ON a screen
18.  a report or news article ON the economy (ABOUT the economy)
19.  ON time for an event or activity: Come to the meeting ON time. Be in class ON time.
20.  IN time (or too late) TO do something: Get to the station IN time TO catch a train.